Παρουσίαση ‘Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον’