Opportunities

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει Βοηθό Ερευνητή και Διαχειριστή προγράμματος για το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει Βοηθό Ερευνητή και Διαχειριστή προγράμματος για το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

Η θέση περιλαμβάνει πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα, γραμματειακή-διοικητική υποστήριξη, καθώς και κάποιες μετακινήσεις εκτός έδρας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για σύντομα χρονικά διαστήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να έχουν χρονική διαθεσιμότητα με επί τόπου εργασία πλήρους απασχόλησης και συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος ΝΑΕ και τη διοικητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, και είναι διαθέσιμη από την 15η Δεκεμβρίου του 2019 και για 24 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης εφόσον εξασφαλισθεί η αντίστοιχη χρηματοδότηση.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 1 Δεκεμβρίου 2019

Αντικείμενο εργασίας :
• Πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα για την υλοποίηση των έργων και της γενικής ερευνητικής δραστηριότητας του Προγράμματος ΝΑΕ.
• Προετοιμασία και συμμετοχή στις συναντήσεις, στα εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια του Πρόγραμματος ΝΑΕ.
• Γενική γραμματειακή υποστήριξη του Πρόγραμματος ΝΑΕ και υποστήριξη του διοικητικού και ερευντικού έργου του Επικεφαλής Προγράμματος.
• Συγγραφή αναφορών και κειμένων εργασίας και προετοιμασία παραδοτέων ερευνητικών έργων.
• Η παρακολούθηση, η διαχείριση και ο απολογισμός της προόδου των έργων που υλοποιούνται από το Πρόγραμμα ΝΑΕ.
• Καθοδήγηση και συντονισμό της δουλειάς των εκπαιδευόμενων του Προγράμματος ΝΑΕ.
• Συγγραφή απολογιστικών και ενημερωτικών κειμένων για τη δράση του Προγράμματος ΝΑΕ και ενημέρωση ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Προγράμματος.
• Συμμετοχή στην συνεχή αξιολόγηση και το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης και δράσης του Πρόγραμματος ΝΑΕ, συμπεριλαμβανομένων και της μέτρησης της απήχησης που έχουν τα επιμέρους έργα και το σύνολο της δράσης του.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Πολιτικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, Ευρωπαϊκές σπουδές ή Διεθνείς Σχέσεις.
• Απαραίτητη γνώση της πολιτικής και ιστορίας της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης ή/και της πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ (με έμφαση στα Βαλκάνια). Ενδιαφέρον για συνεχή ενημέρωση αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης και έρευνας.
• Τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην έρευνα και τη συγγραφή ερευνητικών αναφορών. Ύπαρξη σχετικών δημοσιεύσεων σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές επιθεωρήσεις θα συνεκτιμηθεί θετικά.
Τουλάχιστον διετή εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων. Πιστοποίηση σε project management θα συνεκτιμηθεί θετικά.
• Άριστη γνώση Η/Υ και χρήση/αξιοποίηση πολυμέσων.
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (γραπτό και προφορικό λόγο) με ιδιαίτερη έμφαση στην Αγγλική γλώσσα καθώς αποτελεί τη κύρια γλώσσα εργασίας του προγράμματος. Γνώση βαλκανικών γλωσσών θα συνεκτιμηθεί θετικά.
• Εμπειρία στη συγγραφή άρθρων για ημερήσιο και περιοδικό τύπο ή/και αναγνωρισμένα ενημερωτικά πόρταλ, στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Κατάθεση δικαιολογητικών :
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eliamep@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «SEEprogram», επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• μια επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση. Η επιστολή θα πρέπει να επεξηγεί πώς η εργασιακή εμπειρία συνδέεται με τη θέση και πώς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανταποκριθεί στη περιγραφή καθηκόντων.
• το βιογραφικό τους σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα)
• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (συστατικές επιστολές εφόσον ζητηθούν).
• Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο έρευνας του Προγράμματος ΝΑΕ.
• Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών κατατίθενται (εφόσον υπάρχουν), διαφορετικά δεκτή γίνεται και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σύμφωνα με το υπόδειγμα Europass περί των σχετικών δεξιοτήτων του.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους, π.χ. δείγμα γραφής στην αγγλική γλώσσα (ή και σε βαλκανικές γλώσσες)

Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα ζητηθούν μόνο εφόσον γίνει πρόταση σύναψης συνεργασίας.

Όσοι κριθούν κατάλληλοι θα κληθούν σε συνέντευξη.

H παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το ΕΛΙΑΜΕΠ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν δημιουργεί δικαιώματα προσδοκίας.
* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 1 Δεκεμβρίου 2019

Close Popup

Navarino Network uses cookies and other relevant technologies to facilitate the visit on this website; to help the user to have the best possible experience; to analyze traffic; to protect the website’s security.

By accepting the cookies settings, you agree to their use, in accordance with the Navarino Network Cookie Policy, where you can find information regarding cookies used by Navarino Network, and ways to set them up.

 

Close Popup